آزمایشگاه آب و پساب

انجام آزمایشهای فاکتورهای اصلی آب و پساب جهت کنترل کیفیت و طراحی سیستم های تصفیه آب و پکیج های تصفیه پساب و بررسی کارایی سیستم های تصفیه آب و پساب

پارامترهای آب

1- کل جامدات محلول در آب TDS

2- هدایت الکتریکی آب EC

3- میزان کدورت آب

4- سختی کل TH

5- PH

پارامترهای پساب

1-  اکسیژن خواهی بیولوژیکی BOD 

2- اکسیژن خواهی شیمیایی COD

3- میزان کدورت پساب

4- کل جامدات نامحلول TSS

5-  میزان PH

6-میزان Oil 

 • آزمایش آب

  آزمایش آب

  250,000 تومان مالیات

  ...

 • آزمایش پساب2

  آزمایش پساب

  750,000 تومان مالیات

  ...

SDI متر

SDI متر

TDS آب

TDS آب

مواد جامد معلق TSS

مواد جامد معلق TSS

جستجو

دسته بندی محصولات

پروژه های شاخص

برچسب ها

تبلیغات