استاندارد کیفیت آب برای مصارف مختلف (سازمان حفاظت محیط زیست)

استاندارد کیفیت آب برای مصارف مختلف (سازمان حفاظت محیط زیست)

استاندارد کیفیت آب برای مصارف مختلف (سازمان حفاظت محیط زیست)

استاندارد آب برای حفاظت محیط زیست (اکوسیستم‌های آبی)

استاندارد كيفيت آب برای حفاظت محیط زیست (اکوسیستم‌های آبی) برای دو گروه آب به‌شرح زیر در جداول 1 و 2 و 3 ارائه شده است[8].

 • گروه 1: اکوسیستم‌های مناسب برای ماهیان سردآبی (مانند آزاد ماهیان)
 • گروه 2: اکوسیستم‌های مناسب برای ماهیان گرم آبی (مانند کپورماهیان)

جدول 1- استاندارد كيفيت آب برای حفاظت محیط زیست (اکوسیستم‌های آبی)

پارامترگروه 1گروه 2حداقل نمونه‌برداری و تناوب اندازه‌گیریتوضیحات
درجه‌حرارت (درجه سیلسیوس)اختلاف درجه‌حرارت در پایین‌دست نقطه تخلیه آلودگی حرارتی (در مرز ناحیه اختلاط) با بالادست آن نباید بیش از مقادیر زیر باشد (تبصره 2):هفتگی در بالادست و پایین‌دست نقطه تخلیه آلودگی حرارتیباید از تغییر ناگهانی درجه حرارت جلوگیری شود.
5/13
اکسیژن محلول (میلی‌گرم بر لیتر)حداقل در پنجاه درصد مواقع نه (9) میلی‌گرم بر لیتر یا 90 درصد اشباع و بیش‌تر و در صددرصد مواقع هفت (7) میلی‌گرم بر لیتر یا 70 درصد اشباع و بیش‌ترحداقل در پنجاه درصد مواقع هشت (8) میلی‌گرم بر لیتر یا 80 درصد اشباع و بیش‌تر و در صددرصد مواقع پنج (5) میلی‌گرم بر لیتر یا 50 درصد اشباع و بیش‌ترماهانه، حداقل یک نوبت نمونه‌برداری در شرایط اکسیژن محلول پایین (تبصره 3). در محل‌هایی که تغییرات روزانه مشکوک است، حداقل دو نمونه در روز (تبصره 4). 
پ‌هاش9-69-6ماهانه 
جامدات معلق (میلی‌گرم بر لیتر)کمتر از 25کمتر از 25ماهانهمقادیر میانگین حسابی غلظت­ هستند و برای جامدات معلق همراه با مواد شیمیایی مضر کاربرد ندارند.
BOD5 (میلی‌گرم بر لیتر)کمتر از سهکمتر از ششماهانه 
فسفرکل (میلی‌گرم بر لیتر)کمتر از 065/0کمتر از 13/0ماهانهبرای دریاچه‌ها و تالاب‌ها براساس غلظت در لایه سطحی می‌باشد.
نیتریت (میلی‌گرم بر لیتر)کمتر از 01/0کمتر از 03/0ماهانه 
ترکیبات فنلی (میلی‌گرم بر لیتر)(1) 0.04(1) 0.04ماهانهآزمایش طعم تنها در محلی که احتمال وجود ترکیبات فنلی می‌باشد، باید انجام شود.
هیدروکربن‌های نفتی (میلی‌گرم بر لیتر))2( 0.01)2( 0.01ماهانهآزمایش بصری باید به‌طور منظم یک نوبت در ماه و ترجیحا همراه با آزمایش مزه در محلی که احتمال وجود هیدروکربن­ها می‌باشد، انجام شود.
آمونیاک (یونیزه نشده) (میلی‌گرم بر لیتر)کمتر یا مساوی 025/0کمتر یا مساوی 025/0ماهانهممکن است غلظت آمونیاک یونیزه نشده افزایش جزئی در طول روز داشته باشد (برای محاسبه غلظت آمویناک یونیزه نشده لازم است درجه حرارت و پ‌هاش آب در محل اندازه‌گیری شوند).
آمونیوم کل (میلی‌گرم بر لیتر)کمتر یا مساوی یککمتر یا مساوی یکماهانه
کلرین باقیمانده کل (میلی‌گرم HOCl بر لیتر)کمتر یا مساوی 005/0کمتر یا مساوی 005/0ماهانهغلظت بالاتر کلرین کل در پ‌هاش‌های بالاتر از شش قابل قبول است.
روی کل (میلی‌گرم بر لیتر)به جدول 2 رجوع کنید.ماهانه 
مس محلول (میلی‌گرم بر لیتر)به جدول 3 رجوع کنید.ماهانه 
جدول استاندارد كيفيت آب برای حفاظت محیط زیست (اکوسیستم‌های آبی)
نکات

(1) معیار ارائه شده برای ترکیبات فنلی برحسب مجموع غلظت ترکیبات mono و dihydric می‌باشد. علاوه‌براین، غلظت ترکیبات فنلی در آب نباید موجب ایجاد طعم نامطلوب در ماهی شود.

(2) معیار ارائه شده برای هیدروکربن‌های نفتی بر اساس تاثیر ترکیبات نفتی بر آبزیان می‌باشد. علاوه بر این، ترکیبات نفتی نباید در مقادیر زیر در آب وجود داشته‌باشند:

 • تشکیل لایه‌ای قابل مشاهده بر روی سطح آب یا لایه پوششی در بستر آب بدهند.
 • موجب انتقال طعم قابل تشخیص هیدروکربن به ماهی شوند.
 • موجب ایجاد اثرات نامطلوب در ماهی شوند.

جدول 2- غلظت روی کل (میلی‌گرم بر لیتر) برای مقادیر سختی کل بین 10 تا 500 میلی‌گرم بر لیتر

گروه آبسختی کل آب میلی‌گرم بر لیتر
1050100500
گروه 103/02/03/05/0
گروه 23/07/012
جدول غلظت روی کل (میلی‌گرم بر لیتر) برای مقادیر سختی کل بین 10 تا 500 میلی‌گرم بر لیتر

جدول 3- غلظت مس محلول (میلی‌گرم بر لیتر)

پارامترسختی کل آب میلی‌گرم بر لیتر
10-050-1050-100بیشتر از 100
مس محلول (میلی‌گرم بر لیتر)005/0022/004/0112/0
(*) حضور آبزیان در آب حاوی غلظت بالاتر مس می‌تواند نشان‌دهنده غالب بودن ترکیبات آلی مسی محلول باشد.
جدول غلظت مس محلول (میلی‌گرم بر لیتر)
تبصره ها

تبصره 1: مقادیر ارائه شده در این استاندارد می‌توانند در شرایط زیر نادیده گرفته شوند:

 1. به‌هنگام وقوع سیل یا سایر بلایای طبیعی مانند زلزله.

تبصره 2: مرز ناحیه اختلاط را می‌توان به‌ترتیب زیر تعیین کرد:

 1. در صورتی که تخلیه در کناره رودخانه انجام می‌شود، مرز ناحیه اختلاط در فاصله‌ای برابر ده برابر عرض رودخانه در محل تخلیه، در پایین‌دست در نظر گرفته شود.
 2. در صورتی که تخلیه در وسط رودخانه انجام می‌شود، مرز ناحیه اختلاط در فاصله‌ای برابر پنج برابر عرض رودخانه در محل تخلیه، در پایین دست در نظر گرفته‌شود.
 3. در صورتی که معیار فاصله ارائه شده مورد مناقشه یا محل تردید باشد، مرز ناحیه اختلاط بایستی با استفاده از مطالعات رنگ تعیین شود. در این صورت فاصله‌ای که غلظت رنگ به‌کم‌تر از یک‌صدم (0.01) مقدار اولیه (غلظت رنگ در نقطه تزریق پس از مخلوط شدن با آب) کاهش یابد، به‌عنوان فاصله اختلاط در نظر گرفته می‌شود.

تبصره 3: معیارهای زیر می‌توانند به‌تعیین زمانی که غلظت اکسیژن محلول کمترین مقدار را دارد (پایین است) کمک کنند. با این وجود در اغلب موارد بررسی و نظر کارشناسی افراد خبره می‌تواند برای تعیین زمان نمونه برداری ملاک عمل قرار گیرد:

 1. روزهای خشک (بدون بارش) که دبی رودخانه یا سطح تراز آب دریاچه حداقل است،
 2. مواقعی که بار آلودگی مواد اکسیژن خواه تخلیه شده از منابع آلاینده نقطه‌ای یا غیر نقطه‌ای حداکثر است،
 3. در منابع آبی که پدیده هوپرورش یا رشد جلبک وجود دارد، پیش از طلوع خورشید یا حداقل یک‌ساعت پس از غروب خورشید.
 4. در منابع آبی که پدیده هوپرورش وجود ندارد یا ناچیز است، در محدوده زمانی یک‌ساعت قبل تا یک‌ساعت پس از ظهر که شدت تابش خورشید حداکثر است).
 5. در صورتی که اطلاعات کافی در مورد پدیده هوپرورش وجود ندارد، زمان وقوع حداقل غلظت اکسیژن محلول می‌تواند با استفاده از داده‌های ساعتی غلظت اکسیژن محلول تعیین شود.

تبصره 4: تعیین مشکوک بودن تغییرات روزانه برعهده کارشناس مربوطه است. با این وجود معیارهای زیر می‌توانند به‌عنوان راهنما مورد توجه قرار گیرند:

 1. تلف شدن آبزیان مشاهده شود.
 2. گزارشی در مورد  تخلیه غیرمجاز آلاینده‌ها دریافت شده‌است.
 3. یک حادثه آلودگی رخ داده‌است.
 4. اختلاف بین غلظت اکسیژن محلول در دو ایستگاه متوالی که در فاصله کمتر از ده کیلومتر از یکدیگر قرار دارند، بیش از یک میلی‌گرم بر لیتر باشد.
 5. اختلاف بین غلظت اکسیژن محلول در دو نوبت اندازه‌گیری متوالی در یک ایستگاه با فاصله زمانی کمتر از یک ماه بیش از یک میلی‌گرم بر لیتر باشد.

استاندارد كيفيت منبع آب برای کاربری شرب

استاندارد كيفيت منبع آب برای کاربری شرب برای سه گروه آب به‌شرح زیر در جدول 4 ارائه شده است.

 • گروه 1: برای آبی که پس از تصفیه فیزیکی و گندزدایی ساده مانند فیلتراسیون سریع و گندزدایی قابل شرب خواهد بود.
 • گروه 2: برای آبی که پس از تصفیه فیزیکی معمول، تصفیه شیمیایی و گندزدایی مانند پیش کلرزنی، انعقاد و لخته‌سازی، ته‌نشینی، فیلتراسیون و گندزدایی قابل شرب خواهد بود.
 • گروه 3: برای آبی که پس از تصفیه شیمیایی و فیزیکی پیشرفته، تصفیه و گندزدایی گسترده (مانند کلرزنی تا نقطه شکست[11])، انعقاد، لخته سازی، ته‌نشینی، فیلتراسیون، جذب سطحی (کربن فعال) و گندزدایی قابل شرب خواهد بود.

استاندارد كيفيت آب شرب

جدول 4- استاندارد كيفيت منبع آب برای کاربری شرب

گروه 3گروه 2گروه 1واحدپارامترردیف
9-5/59-5/55/8-5/6پ‌هاش1
20010020میلی‌گرم (برحسب پلاتین)رنگ (پس از صاف کردن نمونه)2
25میلی‌گرم بر لیترجامدات معلق کل3
20001000میکروزیمنس بر سانتیمتر در 20 درجه سیلسیوسهدایت الکتریکی5
20103فاکتور رقیق‌سازی در 25 درجه سیلسیوسبو6
505050میلی‌گرم بر لیترنیترات*7
5/15/15/1میلی‌گرم بر لیترفلوراید(1)8
#23/0میلی‌گرم بر لیترآهن محلول*9
##1#4/0میلی‌گرم بر لیترمنگنز*10
##205/0میلی‌گرم بر لیترمس11
#53میلی‌گرم بر لیترروی12
11#5/0میلی‌گرم بر لیتربر13
1/005/0#01/0میلی‌گرم بر لیترآرسنیک14
005/0005/0#003/0میلی‌گرم بر لیترکادمیم15
05/005/005/0میلی‌گرم بر لیترکرم کل16
05/005/0#01/0میلی‌گرم بر لیترسرب17
01/001/001/0میلی‌گرم بر لیترسلنیم18
#006/0#006/0001/0میلی‌گرم بر لیترجیوه19
111/0میلی‌گرم بر لیترباریم20
#07/005/005/0میلی‌گرم بر لیترسیانید21
#400#400250میلی‌گرم بر لیترسولفات22
5/05/02/0میلی‌گرم بر لیتر (لوریل سولفات)سورفاکتانت (با معرف متیل بلو)23
1/0005/0001/0میلی‌گرم بر لیترفنل (شاخص فنل با معرف  Paranitraniline 4 aminoantipyrine)24
12/005/0میلی‌گرم بر لیترهیدروکربن‌های محلول یا امولسیون (پس از استخراج)25
001/00002/00002/0میلی‌گرم بر لیترPAHs26
در محدوده مقادیر ذکر شده در استاندارد ملی کیفیت آب آشامیدنی 1053#میلی‌گرم بر لیترآفت‌کش‌ها27
بیش از 30بیش از 50بیش از 70درصداکسیژن محلول اشباع*28
کمتر از 7کمتر از 5کمتر از 3میلی‌گرم بر لیترBOD5*29
321میلی‌گرم بر لیترنیتروژن کجلدال30
#5/105/0میلی‌گرم بر لیترآمونیم31
50000500050تعداد در 100 میلی‌لیترکلیفرم‌های کل32
20000200020تعداد در 100 میلی‌لیترکلیفرم مدفوعی33
10000100020تعداد در 100 میلی‌لیتراسترپتوکوس مدفوعی34
عدم حضور در یک لیترعدم حضور در پنج لیترسالمونلا35
جدول استاندارد كيفيت منبع آب برای کاربری شرب
تبصره ها

تبصره 1: مقادیر ارائه شده در این استاندارد می‌توانند در شرایط زیر نادیده گرفته شوند:

 1. به‌هنگام وقوع سیل یا سایر بلایای طبیعی مانند زلزله.
 2. پارامترهایی که با “*” نشان‌دار شده‌اند در دریاچه‌های با عمق کمتر از 20 متر و نرخ تعویض آب کندتر از یک‌سال و بدون هیچ‌گونه تخلیه فاضلاب به‌درون آنها.

تبصره 2: مقادیر که با علامت “#” نشان‌دار شده‌اند با توجه به‌حداکثر مقادیر مجاز کیفیت آب شرب مندرج در استاندارد ملی کیفیت آب آشامیدنی 1053 تعدیل شده‌اند.

تبصره 3: حداقل تناوب نمونه‌برداری برای منابع تامین آب شرب برای پارامترهای متداول بجز پارامترهای باکتریولوژیک ماهانه، مواد سمی فصلی و پارامترهای باکتریولوژیک هفتگی می‌باشد.

استاندارد كيفيت آب کشاورزی

استاندارد كيفيت آب‌های سطحی و زیرزمینی برای کاربری کشاورزی به‌شرح جداول 5 و 6 می‌باشد.

جدول 5- استاندارد كيفيت آب برای کاربری کشاورزی

ردیفپارامتریکامقدارتوضیحات
1آلومینیممیکروگرم بر لیتر5000فقط برای خاک‌های اسیدی
2آرسنیکمیکروگرم بر لیتر100 
3بریلیممیکروگرم بر لیتر100 
4کادمیممیکروگرم بر لیتر10 
5کبالتمیکروگرم بر لیتر50 
6کروممیکروگرم بر لیتر100 
7مسمیکروگرم بر لیتر200 
8آهنمیکروگرم بر لیتر5000 
9لیتیممیکروگرم بر لیتر2500 
10منگنزمیکروگرم بر لیتر200فقط برای خاک‌های اسیدی
11مولیبدنمیکروگرم بر لیتر10 
12نیکلمیکروگرم بر لیتر200 
13پالادیممیکروگرم بر لیتر5000 
14سلنیممیکروگرم بر لیتر20 
15وانادیممیکروگرم بر لیتر100 
16رویمیکروگرم بر لیتر2000 
17فلوئورمیکروگرم برلیتر1000فقط برای خاک‌های اسیدی
18برمیلی گرم بر لیتر3 
19هدایت الکتریکیمیکروزیمنس بر سانتیمتر3000 
20نیتروژن نیتراتیمیلی گرم بر لیتر30 
21میکروبیبه جدول 6 رجوع کنید. 
22پ‌هاش4/8-5/6 
جدول استاندارد كيفيت آب برای کاربری کشاورزی

توضیح 1: مقادیر ارائه شده برای پارامترهای آلومینیم، منگنز و فلوئور فقط برای آبیاری گیاهان در خاک‌های اسیدی محدودیت ایجاد می‌کنند. این نوع خاک‌ها اغلب در محدوده حوضه آبریز دریای خزر  قرار دارند.

توضیح 2: برای پارامترهای غلظت سدیم، کلراید و نسبت جذب سدیم (SAR) با توجه به وابستگی حداکثر مقدار مجاز آنها به روش آبیاری و سایر پارامترهای کیفیت آب، در اینجا حدودی برای آنها تعیین نشده است. با این وجود توصیه می‌شود در این موارد به مرجع اصلی (توصیه‌های سازمان خواروبار و کشاروزی جهانی) به‌عنوان یک راهنما رجوع شود.

جدول 6- حدود مجاز كيفيت باکتریولوژیک آب برای کاربری کشاورزی

گروهنوع محصولاتنماتدهای روده­ای(1) (میانگین حسابی تعداد در لیتر)(2)کلیفرم مدفوعی (میانگین هندسی تعداد در 100 میلی‌لیتر)(2)
الفمحصولاتی که خام مصرف می‌شوند، زمین‌های ورزشی، پارک­های عمومیکمتر یا مساوی یککمتر یا مساوی 1000
بغلات، محصولات صنعتی، علوفه، چراگاه­ها و درختانکمتر یا مساوی یکمحدودیتی تعیین نشده‌است.
جمحصولات گروه “ب” در صورت عدم مواجهه کارگران و عموممحدودیتی تعیین نشده‌است.محدودیتی تعیین نشده‌است.
جدول حدود مجاز كيفيت باکتریولوژیک آب برای کاربری کشاورزی

(1) گونه‌های Ascaris و Trichuris و hookworms.

(2) در طی دوره آبیاری

تبصره: حداقل تناوب نمونه‌برداری برای منابع تامین آب کشاورزی برای پارامترهای متداول و باکتریولوژیک ماهانه و مواد سمی فصلی می‌باشد.

استاندارد آب برای کاربری تفرج

استاندارد كيفيت آب برای کاربری تفرج با تماس مستقیم و با تماس غیرمستقیم به شرح جدول 7 می‌باشد.

جدول 7- استاندارد كيفيت آب برای کاربری تفرج

پارامترمستقیمغیرمستقیم
میانگین هندسیحداکثر مقدار مجازمیانگین هندسیحداکثر مقدار مجاز
کلیفرم کل200010000500010000
کلیفرم مدفوعی400200020004000
اشرشیاکلی2006006001200
انترکوکسی50200200400
پ‌هاش5/9-5/6
اکسیژن محلولمساوی یا بیش‌تر از پنج میلی‌گرم بر لیتر یا 50 درصد اشباع
ویژگی‌های فیزیکی و ظاهریمطابق تبصره‌های 1 و 2
جدول استاندارد كيفيت آب برای کاربری تفرج
تبصره ها

تبصره 1: آب باید عاری از مواد جامد شناور، کف، لایه روغن و لجن، مزه، بو و شرایط آزاردهنده باشد.

تبصره 2: میزان جلبک نباید در حدی باشد که باعث تغییر رنگ آب شود و میزان جلبک‌های شناور در آب باید کمتر از 10 میکروگرم بر لیتر بر حسب کلروفیل آ باشد.

تبصره 3: تناوب نمونه‌برداری باید دوهفته یک‌بار یا کمتر باشد. در صورتی که کیفیت آب به‌دلایل مختلف از حدود مجاز تعیین شده در این استاندارد فراتر رود، تواتر نمونه‌برداری باید به‌هفته‌ای یکبار یا کمتر کاهش یابد.

تبصره 4: در مواردی که بازه زمانی کاربری تفرجی محدود می‌باشد (برای مثال کاربری تفرجی محدود به‌فصول بهار و تابستان می‌باشد)، نمونه‌برداری از منبع آب باید حداقل دو هفته پیش از شروع فعالیت‌های تفرجی شروع شود و تا دو هفته پس از آن ادامه یابد. علاوه بر این توصیه می‌شود، به‌منظور کنترل وضیعت منبع آب در سایر فصول، نمونه‌برداری در فصول غیرتفرجی با تناوب ماهانه ادامه یابد.

تبصره 5: مقادیر میانگین تعیین شده، میانگین هندسی متحرک در طول یک دوره سه ماهه، و مقادیر حداکثر مجاز بر اساس حداکثر مقدار اندازه‌گیری شده در یک دوره سه ماهه می‌باشد. به‌عبارت دیگر اگر در طول یک دوره سه ماهه مقادیر اندازه‌گیری شده در یکی از نمونه‌های برداشت شده از منبع آب از حداکثر مقدار مجاز تعیین شده تخطی کند، یا میانگین هندسی مقادیر اندازه‌گیری شده در نمونه‌ها از مقدار مجاز تعیین شده فراتر رود، منبع آب برای کاربری تفرج آلوده محسوب خواهد شد.

تبصره 6: برای رودخانه‌ها، تعداد نمونه‌ها در هر نوبت نمونه‌برداری حداقل سه نمونه از نقاط مختلف محدوده‌ای که کاربری تفرجی دارد، می‌باشد. در صورتی که طول بازه با کاربری تفرج بیش از پنج کیلومتر باشد، به‌ازای هر پنج کیلومتر و کسر آن (به‌عبارت دیگر مقادیر کمتر از پنج کیلومتر معادل پنج کیلومتر در نظر گرفته می‌شود)، باید سه نمونه برداشت شود.

تبصره 7: برای دریاچه‌ها، تعداد نمونه‌ها در در هر نوبت نمونه‌برداری حداقل سه نمونه در محدوده‌ای که کاربری تفرجی دارد، می‌باشد. در صورتی که وسعت محدوده با کاربری تفرجی بیش از سه کیلومترمربع باشد، به‌ازای هر سه کیلومترمربع و کسر آن (به عبارت دیگر مقادیر کمتر از سه کیلومتر مربع معادل سه کیلومترمربع در نظر گرفته شود) باید سه نمونه برداشت شود. نمونه‌ها باید به‌صورت زیرسطحی تا حداکثر عمق یک متری برداشت شوند. هم‌چنین حداقل دو نمونه باید در فاصله تا 30 متری از ساحل دریاچه برداشت شود.

استاندارد آب برای کاربری صنعت

استاندارد كيفيت آب برای کاربری صنعت برای سه گروه آب با کاربری صنعتی به‌شرح زیر در جدول 8 ارائه شده است.

گروه الف: براي فرايندهايي در صنعت كه به آب با كيفيت بسيار بالا نياز ندارند و بدون تصفيه و يا با حداقل تصفيه قابل استفاده مي‌باشند و براي فرايندهاي با حساسيت زياد، بايد تا حد موردنياز تصفيه شود (کیفیت خوب).

گروه ب: براي فرايندهاي صنعتی با كمترين حساسيت به کیفیت آب، بدون تصفيه و يا با حداقل تصفيه قابل استفاده مي‌باشند ولی براي فرايندهاي صنعتی نسبتا حساس، انجام فرايندهاي تصفیه آب فيزيكي و شيميايي با توجه به‌نوع استفاده، لازم است (كيفيت متوسط).

گروه پ: براي هر نوع مصرفي در صنعت نيازمند تصفيه آب هستند و توصيه مي‌شود بيش‌تر براي مصارف آب خنك‌كننده كه نيازمند تصفيه بالايي نمي‌باشند، به‌كار روند. با توجه به نياز به سطح بالاي تصفيه آب برای فرايندهاي حساس، استفاده از اين آب‌ها در اين فرايندها توصيه نمي‌شود (كيفيت ضعيف).

جدول 8- استاندارد كيفيت آب برای کاربری صنعت

ردیفپارامترگروه الفگروه بگروه ج
1آهنکمتر از 3/0مساوی یا کمتر از یکبیشتر از یک
2منگنزکمتر از 3/0مساوی یا کمتر از یکبیشتر از یک
3پ هاش9-69-69-6
4اکسیژن خواهی شیمیاییکمتر از 20مساوی یا کمتز از 75بیشتر از 75
5قلیائیتکمتر از 150مساوی یا کمتر از 500بیشتر از 500
6مواد معلقکمتر از 50مساوی یا کمتر از 100بیشتر از 100
7هدایت الکتریکیکمتر از 1000مساوی یا کمتر از 2000بیشتر از 2000

تبصره 1: حداقل تناوب نمونه برداری برای منابع تامین آب صنعتی ماهانه می‌باشد.

تبصره 2: برای مشاهده مثال‌هایی از کاربردهای آب در هر گروه به‌مرجع اصلی (نشریه شماره 462) رجوع شود.

مراجع استاندارد آب ایران

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (معاونت نظارت راهبردی، دفتر نظام فنی اجرایی) و دفتر استانداردها و معیارهای فنی معاونت آب و آبفای وزارت نیرو. 1388. راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها و آب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی. انتشارات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. 1389. آب آشامیدنی- استاندارد ملی شماره 1053، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی، تجدید نظر پنجم.

مراجع استاندارد آب خارجی

Pescod, M.b. 1992. Wastewater treatment and use in agriculture, irrigation and drainage paper 47. Food and agriculture organization of the united nations, ISBN: 92-5-103-135-5, available from: http://www.fao.org/docrep/w5367e/w5367e04.htm.

Ayers, R.S., Wescot, D.W. 1994. Water quality for agriculture. Food and agriculture organization of the United Nations, Agriculture and consumer protection, ISBN: 92-5-102263-1, available from: http://www.fao.org/docrep/003/t0234e00.htm.

The council of the European communities. 1975. Concerning the quality required of surface water intended for the abstraction of drinking water in the member states (75/440/EEC). Official journal of European communities, No. L194/26, available from: http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm.

The European parliament and of the council. 2006. On the quality of fresh waters needing protection or improvement in order to support fish life (2006/44/EC). Official journal of the European Union, L264/20, available from: http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm.

Mironov, O.G. 1967. Effects of low concentrations of petroleum and its products on the development of roe of the Black Sea flatfish. Vop. Ikhtiol. 7(3):557.

Canadian council of ministers of the environment. 2007. Canadian water quality guidelines for the protection of aquatic life: summary table, available from: http://www.ec.gc.ca/ceqg-rcqe.

WHO. 1989. Health guidelines for the use of wastewater in agriculture and aquaculture. Report of a WHO scientific group, Technical report series No. 778, available from: whqlibdoc.who.int/trs/who_trs_778.pdf.


جهت سفارش سیستم های تصفیه آب جهت مصارف مورد نیاز باما تماس بگیرید.

جهت سفارش آزمایش های آب و پساب از صفحه فروشگاه بازدید کنید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.