هدایت الکتریکی آب

هدایت الکتریکی آب

هدایت الکتریکی آب

هدایت الکتریکیConductivity آب نشان دهنده ميزان املاح هادي موجود در آب ميباشد. كه آن را با EC نيز نمايش مي دهند.

واحد هدایت الکتریکی درSI سيستم µSiemens/cm ميكرو زيمنس بر سانتيمتر می باشد. معمولاً وقتي از واژه “هدايت الكتريكي آب استفاده مي شود منظور همان “هدايت الكتريكي ويژه آب” مي باشد با توجه به اين كه هدايت الكتريكي رابطه مستقيمي با TDS و نمك هاي محلول در آب دارد، لذا اندازه گيري آن به منظور كنترل كيفيت آب از اهميت زيادي برخوردار است .

اندازه گيري هدايت الكتريكي يكي از راه هاي ساده تعيين غلظت املاح محلول درآب، اندازه گيري هدايت الكتريكي است. آب مقطر يا آب خالص تقريباً هادي جريان الكتريسيته نيست ولي اگر در آب نمك هاي محلول وجود داشت باشد آب را هادي جريان الكتريسيته مي كند، هر چه مقدار املاح حل شده در آب بيشتر باشد قابليت هدايت الكتريكي نيز افزايش مي يابد؛ به عبادت ديگر مقاومت الكتريكي آن كاهش مي يابد.

با توجه به نقش درجه حرارت در ميزان هدايت الكتريكي آب، اندازه گيري ها نسبت به درجه حرارت استاندارد كه همان 25 درجه سانتيگراد است بايستي اصلاح گردد.

هدايت الكتريكي به ازاء افزايش هر درجه سانتيگراد تقريباً 2 درصد افزايش مي يابد.

چنانچه آنيون ها و كاتيون ها بر حسب ميلي اكي والان در ليتر بيان شده باشد، مجموع آنها بايد با يكديگر برابر بوده و يا اختلاف ناچيزي داشته باشند. هر قدر مقدار يون هاي محلول در آب بيشتر باشد اختلاف در مجموع ذكر شده نيز بيشتر است.

کلاس های مختلف آب بر اساس هدایت الکتریکی آب

کلاس های مختلف آب بر اساس هدایت الکتریکی آب را می توان در جدول زیر بررسی کرد.

رابطه بین هدایت الکتریکی آب EC و TDS چیست ؟

اگرچه TDS و هدایت الکتریکی یکی نیستند ولی رابطه بسیار نزدیکی بین آن ها هست. آن ها دو پارامتر مجزا هستند. TDS شامل مجموع ذرات جامد حل شده در آب می باشد. و هدایت توانایی انتقال الکتریسته می باشد. تنها روش صحیح اندازه گیری TDS ، محاسبه وزن ذرات جامد حل شده بعد از تبخیر مایع می باشد. آیا تا به حال لکه های سفید بعد از شستن لیوانی که با هوای محیط خشک شده است را دیده اید ؟ آن همان TDS است !
ذرات جرم دارند پس میتوانیم وزنشان را محاسبه کنیم. ولی اگر شما امکان محیط آزمایشگاهی را ندارید این کارعملی نیست.
بنابراین می توان TDS را براساس هدایت آب تخمین زد با توجه به اینکه مولکول های اکسیژن و هیدروژن  آب یا H2O هیچگونه بار الکتریکی ندارند و اکثر فلزات ، مواد معدنی و نمک ها بار الکتریکی دارند با افزایش TDS هدایت الکتریکی افزایش می یابد و بالعکس. و با توجه به میزان فلزات ، موادمعدنی و نمک های متفاوت که هدایت بیشتر یا کمتری نسبت به هم دارند ظریب تبدیل متفاوتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.تحقیقات نشان می دهد.

ضریب تبدیل را بین 0.5 تا 0.7 در شرایط مختلف بر اساس جدول زیر می توان در نظر گرفت.

جهت سفارش دستگاه تصفیه جهت کاهش هدایت EC آب باما تماس بگیرید.

جهت سفارش آزمایش آب ویا خرید EC متر یا هدایت سنج آنلاین یا پرتابل از صفحه فروشگاه بازدید کنید .


ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.