آزمایش پساب

آزمایش پساب

1,250,000 تومان

آزمایش فاکتورهای PH,BOD,COD,کل جامد معلقTSS,کدورت,Oil
زمان اعلام نتایج 15 روز پس از ارسال نمونه.
حداقل حجم نمونه 1 لیتر.