آزمایشگاه آب و پساب

انجام آزمایشهای فاکتورهای اصلی آب و پساب جهت کنترل کیفیت و طراحی سیستم های تصفیه آب و پکیج های تصفیه پساب و بررسی کارایی سیستم های تصفیه آب و پساب

پارامترهای آب

1- کل جامدات محلول در آب TDS

2- هدایت الکتریکی آب EC

3- میزان کدورت آب

4- سختی کل TH

5- PH

پارامترهای پساب

1-  اکسیژن خواهی بیولوژیکی BOD 

2- اکسیژن خواهی شیمیایی COD

3- میزان کدورت پساب

4- کل جامدات نامحلول TSS

5-  میزان PH

6-میزان Oil 

آزمایش پساب

آزمایش پساب

SDI متر

SDI متر

TDS آب

TDS آب

جستجو

دسته بندی محصولات

پروژه های شاخص

برچسب ها

تبلیغات