آزمایش پساب

آزمایش پساب

آزمایش پساب

آزمایش پساب:

فاکتورهای مهم کیفیت پساب

PH متری روشی مهم برای اندازه گیری میزان اسیدیته یا قلیائیت مایعات است و معمولا با دستگاه PH متر اندازه گیری می شود .

2 هدایت الکتریکی

تعیین هدایت الکتریکی یکی از راههای ساده برای اندازه گیری میزان املاح هادی در آب است و معمولا با دستگاه هدایت سنج انجام می شود .

این شاخص نشان دهنده جریان الکتریکی در یک نمونه آب می باشد .

3 کدورت

کدورت بیانگر توانایی آب در عبور دادن نور و یا معیاری برای میزان جذب نور یا پراکندگی نور توسط مواد معلق در آب می باشد .

4 رنگ

به رنگی که در اثر مواد محلول در آب ایجاد شده و پس از صاف کردن نمونه با صافی غشایی با منافذی با قطر 0.45µm تعیین می گردد .

معمولا رنگ به روش نور سنجی تعیین می شود .

5 مواد معلق TSS

TSS ذرات معلق موجود در آب می باشند و معمولا با روش وزن سنجی تعیین می شود .

6 كل مواد محلول TDS

TDS کل مواد جامد محلول در آب می باشد که برابر با مجموع غلظت همه یون های موجود در می باشد و با روش وزن سنجی تعیین می شود .

7 مواد كل TS

کل جامدات محلول و معلق که بعد از خشک شدن در دمای 104 درجه توزین می شود.

8 درجه حرارت

دمای آب که با ترمومتر اندازه گیری می شود .

9 اكسيژن محلول DO

یکی از گازهای محلول در آب است و با روش رنگ سنجی در محل اندازه گیری می شود .

10 BOD

منظور از BOD ، میزان اکسیژن مورد نیاز واکنشهای اکسیداسیونی است که  باکتری ها در یک لیتر آب و تحت شرایط وزمان مشخص تعیین می گردد.

روش اندازه گیری تیتراسیون – دستگاهی می باشد .

 11 COD

منظور از COD ، تعیین مقدار اکسیژن معادل با آن قسمت از مواد آلی و ترکیبات معدنی موجود در نمونه آب و پساب است که اکسیدکننده های قوی تحت شرایط اختصاصی روی آن موثر واقع می شوند .

روش اندازه گیری دستگاهی ورنگ سنجی می باشد .

12 چربي

مقدار چربی و روغن یکی از شاخص های آلودگی آب و پساب می باشد و با روش وزن سنجی اندازه گیری می شود .

13 دترجنت

مقدار مواد شوینده موجود در نمونه های اب و پساب می باشد که با روش وزن سنجی اندازه گیری می شود .

14 قابليت ته نشيني –SS

شاخصی از میزان مواد جامد نامحلول در آب یا پساب است و روش اندازه گیری دستگاهی است .

 15 كلر باقيمانده

كلر باقيمانده مقدار کلری است که پس از افزودن ترکیبات کلره به آب و مصرف شدن آن در آب باقی می ماند و به روش رنگ سنجی اندازه گیری می شود .

 

آزمایش پساب

 

جهت سفارش آزمایش پساب باما تماس بگیرید.

تماس باما

جهت سفارش آزمایش پساب صفحه فروشگاه بازدید کنید.

فروشگاه

جستجو

دسته بندی مقالات

آخرین مقالات

برچسب ها

تبلیغات