آزمایش آب

آزمایش آب

آزمایش فاکتورهای مهم آب شامل:

TDS کل جامدات محلول
EC هدایت الکتریکی
PH اندازه گیری اسیدی و بازی
کدورت
TH سختی کل
Free Chlorine کلر آزاد
زمان اعلام نتایج 4 روز پس از ارسال نمونه.
حداقل حجم نمونه 1 لیتر.

توضیحات

آزمایش آب(water quality)

 

آزمایش فاکتورهای مهم آب شامل:

TDS کل جامدات محلول
EC هدایت الکتریکی
PH اندازه گیری اسیدی و بازی
کدورت
TH سختی کل
Free Chlorine کلر آزاد
زمان اعلام نتایج 4 روز پس از ارسال نمونه.
حداقل حجم نمونه 1 لیتر.

 

کیفیت آب :

شرح ویژگی های آب:

ویژگی های فیزیک
شیمیایی
 میکروبی

و مقایسه آنها براساس استاندارهای اهداف مصرفی نظیر:

آشامیدنی و تفریحی
کشاورزی و آبرزی پروری
صنایع مختلف نیروگاهی و بهداشتی

 

فاکتورهای فیزیکی مهم :

(Total Dissolved Solids) TDS کل جامدات محلول

در آزمایش آب اندازه گیری کلیه ترکیبات آلی و غیرآلی محلول درآب، یونها و میکرو گرانولهای کلوییدی کوچکتر از 2 میکرون

واحد اندازه گیری PPM یا mgr/L

 

(Total Suspended Solids) TSSکل جامدات نا محلول

اندازه گیری مجموع مواد جامد معلق در آب بزرگتر از 2 میکرون
واحد اندازه گیری PPM یا mgr/L

 

TSSکل جامدات نا محلول

کدورت یا توربیدیتی به گل آلودی یا کدر بودن یک سیال گفته می‌شود
واحد اندازه گیری PPM یا mgr/L

 

فاکتورهای شیمایی مهم آب:

(Electrical conductivity) EC هدایت الکتریکی

عرف قدرت یونی یک محلول برای انتقال جریان برق است .

هر چه میزان جریان برق بیشتری از آب عبور کند ، هدایت الکتریکی آب بالاتر است و نشان میدهد که آب دارای یون های بیشتری است .

آب خالص به دلیل نداشتن یون ، جریان برق را از خود عبور نمی دهد .

واحد اندازه گیری (µs/cm)

 

تماس با ما:

تماس باما