بست ویکتالیک استیل DN40

بست ویکتالیک استیل DN40

بست ویکتالیک استیل DN40

شامل : 2 عدد پلتفرم، 2 عدد پیچ و مهره، یک عدد واشر

توضیحات

بست ویکتالیک استیل DN40