پروژه ها

اجرای لوله کشی آب خالص به روش جوشکاری اربیتال داروسازی پورسینا

اجرای لوله کشی آب خالص (تصفیه شده) به روش جوشکاری اربیتال (Orbital Welding) به همراه معتبر سازی(Validation) ...

طراحی،مدیریت و ساخت تجهیزات تصفیه آب تولید آب خالص و لوله کشی استیل انتقال آب و دارو با جوشکاری اربیتال ولدینگ

طراحی اجرا و مدیریت سیستم تصفیه آب و تولید آب خالص شامل سیستم الکترو کلریناتور سیستم چند مرحله ایی اسمز معکوس سیستم الکترو دیونایزرو ضدعفونی کننده ازن و به همراه معتبر سازی و همچنین اجرای لوله کشی استیل و ...