آچار هوزینگ فیلتر جانبو

آچار هوزینگ فیلتر جانبو

آچار جهت باز بسته کردن و آببند کردن هوزینگ فیلتر های جانبو

(هوزینگ فیلتر های جانبو برای جادهی فیلترهایی با قطر 4 اینچ استفاده می شوند)

توضیحات

آچار هوزینگ فیلتر جانبو