SDI متر

SDI متر

SDI متر 

SDI مترشاخص گرفتگی فیلتر یا شاخص اندازه گیری لجن است.

شاخص گرفتگی فیلتر یا شاخص اندازه گیری لجن است.

کلیه ذرات معلق و نامحلول آب بزرگتر از 0.45 میکرون , با این شاخص اندازه گیری می شود

.بهترین عدد SDI برای ورود به ممبرانها دستگاه اسمز معکوس , (بر اساس پیشنهاد سازندگان مختلف ممبران) کوچکتر از 3 است.

در صورتیکه SDI آب ورودی به ممبران بزرگتر از 5 باشد , در کمتر از چند هفته ممبرانها با گرفتگی شدید و کاهش تولید مواجه می شوند و برای رفع مشکل طراحی , پیش تصفیه مناسب توصیه می گردد.


شاخص لجن بین 3 تا 5 شستشوی مکرر (حداکثر 6 ماه یکبار) ممبرانها را می طلبد که در نهایت به کاهش طول عمر ممبرانها منجر می شود.

اندازه گیری SDI آب خام جهت طراحی سیستم پیش تصفیه ضروری است.

هرچه SDI آب خام بشتر باشد مراحل فیلتراسیون پیش تصفیه نیز می بایست بیشتر در نظر گرفته شود.

اندازه گیری SDI  بعد از سیستم های پیش تصفیه اسمز معکوس جهت طراحی ممبران های اسمزمعکوس RO ضروری است.

درواقع هرچه SDI آب ورودی به اسمز معکوس بیشتر باشد، احتمال گرفتگی آنها بیشتر است.


برتری شاخص SDI نسبت به کدورت


در شاخص SDI کلیه ذرات کوچکتر از 0.45 میکرون اندازه گیری می شود.
نوع , رنگ و حتی حجم ذرات معلق در SDI قابل مشاهده است.
دقت شاخص SDI بیشتر است.
نوع ذرات معلق جمع شده روی فیلتررا می توان با کمک آزمایشگاه مشخص کرد.
فاکتور گرفتگی فیلتر روشی است که جهت بررسی کارایی فیلتراسیون(میکرون فیلتر اولترافیلتراسیون,نانوفیلتراسیون وممبران RO) کاربرد دارد.
در صورتی که قبل و بعد از فرآیند فیلتراسیون تغییر در ضریب SDI رخ ندهد فیلتراسیون صورت نمی گیرد.


روش کار با دستگاه SDI متر SDI METER


1- وسایل ومواد:

– دستگاه اندازه گیریSDI
– فیلتر 0.45 میکرومتر وقطر 50 میلیمتر
– زمان سنج
– استوانه مدرج250 میلی لیتر


2- روش کار:


وسیله اندزه گیری(silt density index) SDI را به نقطه نمونه گیری توسط بست فلزی اتصال دهید.
محفظه فیلتر را باز کنید سپس شیر آب را باز می کنیم تا نا خالصی های باقی مانده تخلیه شود.
فیلتر 0.45را در محفظه فیلتر قرار دهید و مرطوب کنید سپس پیچ های محفظه را ببندید.
شیرنمونه گیری را باز کنید.
توسط شیر کاهنده، فشار را روی 30 PSI تنظیم کنید.
اطمینان حاصل کنید در طول زمان آزمایش فشار آب ورودی ثابت باشد.
استوانه مدرج را در زیر محفظه فیلتر قرار دهید همزمان زمان سنج را استارت کنید.
صبر کنید تا حجم آب به 250 ml برسد زمان سنج را stop کرده و زمان ثبت شده را یادداشت کنید.(Ti)
5 یا 10یا 20 Tv) min) بار دیگر استوانه مدرج را در زیر محفظه فیلتر قرار دهید همزمان زمان سنج را استارت کنید.
Tv:

درصورتی که SDI>7 باشد 5 min ،درصورتی کهSDI>4 باشد 10 min درصورتی کهSDI <1 باشد 20 min مناسب است.
صبر کنید تا حجم آب به 250 ml برسد زمان سنج را stop کرده و زمان ثبت شده را یادداشت کنید. (Tf)


محاسبه SDI


Ti: مدت زمان لازم برای فیلترکردن 250 ml آب در ابتدای آزمایش
Tf: مدت زمان لازم برای فیلترکردن 250 ml آب پس از 15min ازشروع آزمایش
Tt: مدت زمان بین دو زمانگیری(15 min)
Pv: درصد گرفتگی
Pv=(Tf – Ti)/Tf ×100
SDI=Pv/Tt

 

جهت سفارش و خرید SDI متر از صفحه فروشگاه بازدید کنید .