کیفیت آب

کیفیت آب Water quality کیفیت آب شرح ویژگی های آب:  شرح ویژگی های آب: ویژگی های فیزیک  شیمیایی میکروبی و مقایسه آنها براساس استاندارهای اهداف مصرفی نظیر: آشامیدنی و تفریحیکشاورزی و آبرزی پروریصنایع مختلف نیروگاهی و بهداشتی فاکتورهای فیزیکی مهم آب: (Total Dissolved Solids) TDS کل جامدات محلول اندازه گیری کلیه ترکیبات آلی و غیرآلی محلول …

کیفیت آب ادامه »