فرآیند نیتریفیکاسیون دنیتریفیکاسیون در تصفیه فاضلاب

   فرآیند نیتریفیکاسیون بیولوژیکی در سیستم تصفیه فاضلاب نیتریفیکاسیون :Nitrification حذف نیتروژن با نیتریفیکاسیون بیولوژیکی و نیترات زدایی یک فرآیند دو مرحله ای است. نيتريفيكاسيون زيستي تبديل يا اكسيداسيون يون هاي آمونيوم توسط باکتریهای نیتروزوموناس به يونهاي نيتريت و سپس توسط باکتریهای نبتروباکتر به يون هاي نيترات ميباشد.  طي اکسیداسیون يون هاي آمونیوم و نیتریت، اکسیژن …

 فرآیند نیتریفیکاسیون دنیتریفیکاسیون در تصفیه فاضلاب ادامه »